Autonom marxism
 
 
 
 
-En intervju med Harry Cleaver
Harry Cleaver är en ledande autonom marxist som bor i Austin, Texas, där han är aktiv i Accion Zapatista. Denna intervju gjordes i London i juli 1993 av Massimo de Angelis. Den publicerades i den italienska autonoma tidningen "vis-a-vis" hösten 1993.
 
 

Del 1: Autonom Marxism
 
 
Du var den förste som pratade om en autonom marxistisk tradition som består av olika nationella "skolor" i Italien, Frankrike, USA och så vidare. Vilka element skiljer denna tradition från andra riktningar inom marxismen, som marxism-leninismen eller Frankfurtskolan?
 
 
Det som gör begreppet "autonom marxism" till en speciell tradition är det faktum att vi inom den större marxistiska traditionen kan identifiera en mängd av rörelser, politiska riktningar och tänkare som har betonat arbetarnas självständiga (autonoma) kraft - autonom från kapitalet, från deras officiella organsationer (som exempelvis fackföreningar, politiska partier) och självfallet kraften hos olika grupper av arbetare att agera autonomt från andra grupper (till exempel kvinnor från män). Med "autonomi" menar jag arbetarnas förmåga att definiera sina egna intressen och kunna kämpa för dem - att gå bortom att bara vara en reaktion mot exploatering eller mot självutnämnda "ledarskap" och att vara offensiva på ett sätt som formar klasskampen och formar framtiden. Marxism-leninism och Frankfurtskolan delar en tendens att fokusera på kapitalets makt och anse att arbetarna i huvudsak bara reagerar på (direkta) förtryck och därför är beroende av någon form av ledarskap utifrån för att mobiliseras för revolutionen. Marxist-leninisterna har gett det privilegiet åt de professionella revolutionära intellektuellas politiska parti, vilka är kapabla att förstå det allmänna klassintresset och kan lära ut det till arbetarna, som själva bara ses vara fast i rent "ekonomiska" krav. De kritiska teoretikerna i Frankfurtskolan, som i stort accepterade den ortodoxa marxistiska analysen om kapitalets hegemoni i fabrikerna och utvidgade denna vision till att omfatta hela samhället, har också gett de professionella intellektuella privilegiet att vara de enda som kunde förstå nyanserna av den instrumentalistiska dominansens och finna en väg genom mörkret till ljuset. I båda fallen har inte bara empiriska och historiska analyser utan även teorin inriktats på en engagerad förståelse av dominansens mekanismer och den mångfald sätt som arbetarna har fallit offer. Vad båda synsätten har misslyckats att göra, är att granska arbetarnas makt att störa dessa mekanismer, att försätta systemet i kris och omforma sociala strukturer. Oförmögna att utveckla en teori om arbetarmakt, så har även deras analys av dominansen begränsats av deras oförmåga att se hur kapitalets makt varit avhängig tillfälligheter och hela tiden tvingas anpassa sig, ofta desperat, till en framväxande arbetarklass-subjektivitet för att behålla sin kontroll och överleva. Som en följd har även deras teoretiska förståelse blivit ensidig och mer av en beskrivning av kapitalistisk maktutövning än ett användbart redskap för oss i vår kamp.
 
 
Av vilken politisk vikt är det att göra en sådan åtskillnad mellan autonom marxism och andra marxistiska traditioner?
 
 
Den politiska vikten av att placera vår styrka och förmåga i centrum för vårt sätt att se på kapitalismens klasskonflikter. Dynamiken i utvecklandet av dessa konflikter, ligger i den enkla sanning att det är bara med en rätt uppskattning av vår egen styrka som vi kan ha en meningsfull diskussion om hur vi fortsätter att bygga den kraften. Om vi spenderar all vår tid med att tala om kapitalets makt att göra det ena eller det andra, om att kapitalet begränsar oss på det eller det sättet eller vad det tvingar oss att göra, så har vi inga redskap för att tala om vad vi ska göra härnäst, och vi tvingas ofta in i desperata eller otillräckliga handlingssätt. Å andra sidan, när vi utgår från en bedömning av den kraft vi har och en förståelse av hur kapitalet tvingas göra en massa för att besvara den kraften så vi får ett bättre läge att tänka på hur vi ska fortsätta vår kamp.
 
 
Som till exempel?
 
 
Vi kan ta den pågående utvecklingen i Europa och Nordamerika i riktning mot skapandet av frihandelszoner. Traditionella ortodoxt marxistiska analyser försöker ofta förstå sådana händelser som en följd av den kapitalistiska utvecklingens inneboende lagar, som ett svar på profitkvotens fallande tendens, eller som ännu ett smart drag i den interkapitalistiska konkurrensen på ett globalt plan. Inget av dessa synsätt innehåller någon analys av arbetarmakten och får därför nästan ingen betydelse för var vi står och hur vi kan hantera situationen. Å andra sidan börjar en autonom marxistisk analys med en bedömning av kapitalismens nuvarande kris såsom en följd av de tidigare kapitalistiska strategiernas misslyckande att införliva och instrumentalisera arbetarmakten. Till exempel kan kapitalets ökade rörlighet som hänger samman med frihandeln (när exempelvis fabriker flyttas från land A till land B eftersom produkterna kan skeppas tillbaka till land A) ses som ett svar på rörligheten och styrkan hos arbetarna (till exempel den autonoma flyttningen av invandrare och den oflexibilitet och de kostnader som påförs av arbetarna i länder med tungt fixerade kapitalinvesteringar). En sådan analys tar inte bara enbart och kopplar frihandelsfrågorna med andra, som rasism och "etnisk rensning" utan pekar också på en politisk strategi med en spridning av kampen mellan grupper vars kraft har gett upphov till kriserna. Och när fixerat kapital flyttar, så ger det uppslag till en parallell strategi med en accelerering av spridandet av kampen inom den förändrade sammansättningen av arbetarklassen. När vi dessutom ser att det i Nordamerika finns hundratals av koalitioner med grupper som kämpar i Kanada, USA och Mexiko och sluter sig samman i nya former av organisering över hela kontinenten - men inte genom traditionella former som fackföreningar och partier - så borde vi varken bli förvånade eller försöka driva sådana organisationer tillbaka till gamla fåror. Tvärtom, en ny klassammansättning över hela kontinenten behöver nya organisationsformer och vi är beredda i att delta i att konstruera dem.
 
 
I introduktionen till din bok Reading Capital politically, så diskuterar du explicit den historiegeografiska utvecklingen av den autonoma marxismen med hänsyn till sociala kamper. Ser du någon komplementerande skillnad mellan italiensk och amerikansk autonom marxism? Kan du ge oss några ledtrådar om de historiska rötterna till deras respektive framväxt?
 
 
När det gäller vad som kompletterar eller skiljer sig åt mellan italiensk och amerikansk autonom marxism, måste vi redan från början tänka på att de är besläktade och har en sammanlänkad historia. Spår av båda kan hittas i tidiga avståndstaganden av hur konsoliderandet av bolsjevikernas makt utvecklades till statskapitalism och en därav följande konsekvent kritik av Sovjets makt och dess västerländska apologeter. Den italienska arbetarautonomin föddes under perioden efter andra världskriget, delvis ur den internationella spridningen av en ny marxistisk politik underifrån riktad mot partierna. Danielo Montaldi översatte och spred The American Worker, en studie gjord av ex-trotskister i USA, som tidigare hade översatts och publicerats i Frankrike (av en annan grupp ex-trottar). Både den amerikanska Johnson-Forest-tendensen som producerat studien och Socialisme ou Barbarie som översatt den var kritiska mot både Sovjet och trotskistisk marxism-leninism och återvände till arbetarna själva för att nyläsa och omformulera marxismen och kampens politik. Montaldis ansträngning ledde i sin tur till de grundläggande studier som åstadkoms inom den italienska "operaismo", de av Alquati, Panzieri och andra runt tidningen Quaderni Rossi. Vi kan i allt detta se en förnyelse av marxismen som satte den autonoma arbetarkampen i centrum för både den teoretiska och politiska dagordningen och därmed förde samman marxismen och arbetarklassen igen. Hur dessa saker utvecklades i Italien och USA skiljer sig så klart, på grund av olika omständigheter och olika klassammansättning. I Italien så betonade man inledningsvis kampen på de stora nordliga fabriksanläggningarna, då framför allt FIAT. I USA satte man på 50-talet också fokus på de stora bilfabrikerna i Detroitområdet. Men där analysen och politiken i Italien rörde sig mot klasskampens roll i utvecklingen och den teknologiska förändringen i fabriken (som främst fördes av unga nyinflyttade arbetare från södra Italien) så flyttade sig intresset i USA mot "ras" - dels genom framväxten av medborgarrättsrörelsen, de centrala stadsupproren i mitten på 60-talet och det faktum att de militanta arbetarna i fabriken var unga och svarta. Dynamiken i den därpå följande klasskampen i de båda länderna skilde sig åt, vilket man inte ska förvånas över att även den teoretiska utvecklingen gjorde. Medan autonom teori i Italien på det teoretiska planet till en viss grad utvecklades inom, men tydligt emot, den italienska kommunismens dominerande och väl utvecklade teorier med rötter i Gramsci, så utvecklades i USA (och även i Frankrike) den autonoma teorin mot en trotskistisk bakgrund. Medan de allmänna utvecklingslinjerna i de båda länderna var likartad, så ledde den mer sofistikerade debatten i Italien till en mer grundlig omformulering av den marxistiska teorin och en mer systematiskt skapande av nya teoretiska paradigm, som till exempel teorin om klassammansättning. Det är också sant att de marxistiska teoretikerna i den autonoma kampen i USA var få till antalet och marginella i förhållande till den snabba radikaliseringen hos de svarta, chicanos, studenterna och kvinnorna. Så även om vi historiskt kan studera påverkan av sådan teori på dessa kamper eller det sättet dessa kamper formade utvecklingen av teorin, så befann sig marxisterna som utvecklade teorin aldrig i kampernas centrum.
 
 
När vi talar om den amerikanska nya vänstern så talar vi om någonting som var mycket, mycket bredare och diffusare än den "autonoma marxismen". De flesta som var engagerad i massrörelserna på sextiotalet och som fortsatte på sjuttio- och åttiotalet, såg inte sig själva som marxister av något slag. Detta oavsett hur mycket de kan ha influerats av marxistiska idéer och var inblandade i kamper som spelade en roll i marxistisk teori. Det var faktiskt så, att en av de aspekter som definierade den nya vänstern i USA var dess förkastande av inte bara den gamla vänsterns partipolitik, utan även dess uppsjö av marxistiska teorier. I Italien så betydde den allstädes närvarande vänstern med dess ideologiska och organisatoriska inflytande att utvecklingen och influenserna från den autonoma teorin var mycket mer integrerade i utvecklingen av klasskampen på sextio- och sjuttiotalet, och mer förankrad hos de många fler aktivister som tänkte på sig själva och definierade sina kamper i rent marxistiska termer. Därför utvecklades i den italienska nya vänstern "autonomia" som ett politiskt rum, där aktivister utvecklade en skala av uttalat marxistiska röster som uttryckte den mångfald av kamper som inte passade in i vare sig den gamla vänsterns organisationer eller idéer. Så fast det är en poäng att använda samma begrepp, "den nya vänstern", i både USA och Italien, passar termen "autonom marxism" mycket naturligare in i sitt sammanhang i Italien.
 
 

Del II: Arbetet - grunden för kapitalets styre
 
 
Vad är den politiska tyngdpunkten i din beskrivning av kapitalismen som ett system baserat på det obegränsade påförandet av arbete?
 
 
De flesta marxister har definierat kapitalismen mer som en form än som ett innehåll. Det vill säga, de har nästan alla fokuserat på vad de ser som den specifika formen genom vilken kapitalet exploaterar arbetarna: löneformen. Därför är den vanliga definitionen av arbetarklassen som det avlönade proletariatet. Därför är det centrala fokus satt på exploateringen och det politiska målet är upphävandet av lönesystemet. Denna fokusering på löneformen har rötterna i den teoretiska synen att arbete inte bara är något naturligt givet i alla mänskliga samhällen och människans mest fundamentala definierande karaktäristik. Ett omkullkastandet av kapitalismen skulle innefatta generaliserandet av arbetsförhållandet: Socialismen och kommunismen skulle vara samhällen med endast en klass, där alla skulle arbeta, utan exploatering. Vad jag har argumenterat för under en lång tid är att vi får en helt annan bild, en annan tolkning av marxistisk teori och en annan politisk syn på upphävandet och ersättandet av kapitalismen, om vi fokuserar på innehållet i kapitalismens sociala relation: arbetet. Kapitalism är inte bara ett socialt system som exploaterar folk genom arbete, så att vi kan tänka oss att avsluta exploateringen och fortsätta arbeta: det är ett socialt system som har tendensen att underordna allt i livet under arbetet och att alienera dem de tvingar att arbeta och hindra dem från att utveckla sina egna vägar till självförverkligande. Underordnandet av livet under arbetet betyder inte bara att vi tvingas arbeta längre, så lång tid att vi knappt har någon energi kvar till andra aktiviteter. Men även att dessa andra aktiviteter på fritiden alltmer börjar reduceras till rent återskapande av livet som arbetskraft, som villigheten och förmågan att arbeta. Vad gäller dem som har lön under varje dag av vår vanliga arbetsvecka (måndag till fredag för de flesta) finner vi att inte bara vår vakna tid går åt att arbeta direkt för kapitalet på jobbet, utan mycket av den tid antar är "fri" eller "ledig" ägnas åt att förbereda arbetet, ta sig till arbetet, ta sig hem från arbetet, göra vad som är nödvändigt för att vi kan gå till jobbet nästa dag och så vidare. Vad gäller den lediga tiden för dem som inte är avlönade, till exempel det obetalda arbetet i hemmet (vanligen hemmafruar, men ofta barn och ibland män), visar sig mest ägnas åt "hemarbete", vilket i sin tur inte bara är formandet och reproduktionen av livet i hemmet utan även består av arbetet med att forma barnen till arbetare och reproducera arbetare som arbetare. Med andra ord, kvinnor har barn men då måste de (ibland med fäderna) uppfostra dem till att lyda order, att kuva sina önskningar och spontanitet och att lära sig att göra som de blir tillsagda (samma arbete som lärarna utför i skolan). Barn lämnas inte fria att upptäcka livet på egen hand utan sätts i arbete, arbetet att förvandla sig själva till arbetare. På samma sätt arbetar kvinnor som hemmafruar inte bara för/med deras män, deras arbete reproducerar sina makar som arbetskraft på en daglig och veckomässig basis genom att ge dem mat, tvätta deras kläder, sköta om deras hemmamiljö, förse dem med sexuella och psykologiska tjänster som gör det möjligt för dem att återvända till arbetet varje dag utan att skjuta sin chef eller sig själva. En liknande analys kan göras över den "lediga" tiden på helger och semestrar. Kort sagt, vad jag argumenterar för är inte bara att kapitalet har förlängt sina härskarmekanismer bortom fabriken (som Frankfurtskolan länge har hävdat) utan att det som dessa mekanismer består av är påförandet av arbete, även inräknat som påförandet av arbetet att reproducera livet som arbete. Detta är argument som ursprungligen utvecklades av kvinnor i feministrörelsen och som kom att få ett marxistiskt uttryck hos sådana som Mariarosa Della Costa i Italien och Selma James i USA (jag räknar båda som "autonoma marxister"). Dessa ståndpunkter utvecklades i förhållande till andra former av obetalt arbete, som skolarbete eller bönders arbete på ett sådant sätt för att skapa en allmän förståelse hur kapitalet försöker förvandla hela livet till arbete för sin reproduktion, hur det försöker omvandla hela samhället till en stor "social fabrik" eller "social arbetsplats".
 
 
Vilken roll spelar klassautonomin här?
 
 
Ett synliggörande av hur kapitalet har försökt påföra arbete utanför fabriken måste kombineras med den vanliga klassförståelsen lönearbetets välde, nämligen att påförandet alltid möts av kamp. Precis som arbetarna motsätter sig påförandet av arbete inne i fabriken eller på kontoret, genom maskning, strejker, sabotage och detournering, så gör även de oavlönade motstånd mot att få sina liv reducerat till arbete. Det är vid denna punkt som autonom teori tar sig bortom den kritiska teorins återvändsgränd. Istället för att bli fixerad vid kapitalets hegemoni, med den kapitalistiska dominansens grundlighet och fullständighet, måste vi kunna se och ge uttryck för folks kraft att kämpa på insidan mot deras reducering till enbart arbetare. Just därför att kapitalet försöker ingripa och forma hela livet, så revolterar hela livet, varje vinkel och vrå av livet blir en plats för uppror mot denna underordning. Hemmafruar strejkar i hemmet eller marscherar kollektivt ut på gatorna. Studenter tar över sina lektioner och skolor och skapar "fria universitet" med befriade möjligheter till lärande utanför institutionerna. Bönder vägrar att underkasta sin produktion (och därigenom sitt arbete) under marknaden och samarbetar för att bygga upp nätverk baserade på ömsesidig inbördes hjälp. De "arbetslösa" vägrar leta efter lönearbeten. "Kulturen" blir ett av klasskampens hetsigaste områden i kampen mellan befrielse och rekuperation/instrumentalisering. Och så vidare. Vad synliggörandet av allt detta betyder, är inte bara att klasskampen är allestädes närvarande utan även att de avlönade och oavlönades kamp har ett inneboende släktskap genom den gemensamma vägran att arbeta, det vill säga som vägran att få livet reducerat till arbete, och en kamp för alternativa sätt att få vara. Därför är den gamla vänsterns definition av arbetarklassen som lönearbetarna förlegad inte bara på grund av att kapitalet har integrerat det oavlönade arbetet i sin självreproduktion, utan även eftersom kampen bland de oavlönade områdena kompletterar den inom de avlönade. Men samtidigt är kamperna för alternativa sätt att få leva som undanflyr reducerandet av livet till arbete mångfaldiga. Till skillnad från de gamla marxistiska tankarna om att ersätta kapitalismen med någon form av homogen socialism, så måste vi se kommunismen som en mångfald av alternativ. Revolutionen handlar om en explosion, flykten från reduceringen, snarare än ersättandet av en enhetlig plan med en annan. Det är här tyngdpunkten ligger på autonoma kamper inom arbetarklassens olika delar.
 
 
Det finns här en grundläggande skillnad mot de traditionella tolkningarna av marxistisk teori. Något som är säkert är att de flesta tolkningarna av teorin, speciellt av arbetsvärdeläran, har missat att Marx teori inte var en teori om arbetet för att han dyrkade arbetet som den enda källan till värde i samhället, utan för att den universella omvandlingen av livet till arbete var och är kapitalismens medel för dominans. Andra klassamhällen bestod i att vissa människor tvingade andra att arbeta - livegna tvingades arbeta under feodalismen, slavar i de antika medelhavssamhällena och så vidare - men aldrig tidigare i världen har det funnits ett samhälle där livet omdefinierades som arbete. Många har helt korrekt läst Marx analys av alienationen i hans ekonomisk-filosofiska manuskript som en kritik mot den kapitalistiska förvridningen av arbetet och dragit slutsatsen att socialismen och kommunismen handlar om att befria arbetet från den förvridningen. De har enligt min mening, tagit fel när de tolkar Marx fokus på arbetet som en följd av att han skulle ha trott att det alienerade arbetet är den mänskliga existensens a och o, att arbetet är det som kännetecknar mänskligheten. Vi borde istället se att det fanns en poäng för Marx att fokusera sin analys på arbetet på grund av dess centrala roll för kapitalismens dominans. Vi bör komma ihåg att han i Kapitalet och Grundrisse ser att folk kämpar mot arbetet, inte bara på grund av det är kapitalistiskt arbete (som de är exploaterade igenom) utan även därför att livet är mer än arbete. Den kvalitativa förvandlingen av arbetet under kapitalismen - som alienation - kommer inte bara från dess organisationsform utan även från dess kvantitativa utvidgning. Som Marx påpekade i sin diskussion om det absoluta mervärdet och kampen om arbetsdagen, så är det genom arbetets utvidgning som kapitalet lyckas nå dominans - via merarbete och mervärde. I kapitlet om arbetsprocessen så är den centrala frågeställningen i diskussionen om övergången från arbete i allmänhet till kapitalismens arbete dess kvantitativa utbredning. Den centrala frågan i kapitlet om arbetsdagen är arbetarklassens kamp mot dess utvidgning och senare för dess minskning. I Grundrisse är förkortandet av arbetstiden den centrala frågeställningen i diskussionen om arbetsvärdets upphöjande till värde som tid till förfogande. Gång på gång frammanar Marx bilder av det postkapitalistiska samhället som individer (och kollektiv) som gör massor med olika saker, inte bara arbetar. Överskridandet av alienationen kan bara komma med en sådan kvantitativ reducering av arbetet, att arbetet bara blir en, bland många, integrerade aspekter av en rikt mångfacetterad mänsklig tillvaro. Arbetets befrielse kan bara komma som en del av befrielsen från arbete, det vill säga från den kapitalistiska reduceringen av livet till arbete. När vi någon gång ser dessa saker, kommer vi befrias från alla den gamla socialismens illusioner om produktivism; vi är fria att tänka på kamp, revolution och frihet som det simultana förflyttandet av arbetet från mittpunkten av vårt liv och dess återupprättande som ett medel bland många för att fullfölja den mänskliga utvecklingen.
 
 
Hur fungerar det gränslösa påförandet av kapitalistiskt arbete på ett globalt plan? Vilka "autonoma" områden finns det inom dynamiken mellan nord och syd?
 
 
Allt detta får endast sin fulla betydelse på ett globalt plan, när vi ser hela situationen i syd tillsammans med den i nord. Kapitalismen har alltid varit ett globalt system. Från dess begynnelse under den primitiva ackumulationens period var den global. Förslavandet av Afrika och erövrandet av land (genom folkmord) i Amerika var integrerat med utvecklingen av den brittiska och nordeuropeiska kapitalismen. Afrikanerna förslavades och placeras i arbete på mark stulen från cherokeerna för att producera den bomull som var nödvändig för att uppehålla påförandet av arbete på de engelska arbetarna i Manchesters textilfabriker. Imperialismens historia är bara delvis historien om plundringen av välstånd, om öppnandet av marknader för kapitalet. Allt detta är bara olika moment i den globala processen av att förvandla världens befolkning till arbetare och sedan dela upp dem och hålla dem söndrade med syftet att kontrollera dem. På 1800-talet fick de indianska vävarna sina tummar avhuggna för att behålla arbetarna i de brittiska väverierna; ett sekel senare så placerades asiatiska och latinamerikanska arbetare i arbete i de omlokaliserade och utflyttade väverierna medan nordamerikanska och nordeuropeiska textilarbetare friställdes. Detta är inte bara olika stadier i den kapitalistiska utvecklingen; detta är förändringar i den globala klassammansättningen som ett svar på klasskampens förändrade mönster. Vi kan inte tolka imperialismen i leninistiska termer om länder som suger ut andra länder, utan måste förstå nationalstaternas politik i form av en förändring i balansen inom klasskampen. Historien om "hur värdet omvandlas till priser" är historien om hur kapitalet förflyttar och omstrukturerar sig själv över skillnaderna i graden av kontroll över arbetarklassen för att maximera kontrollen över alla.
 
 
Varför har vissa delar av världen "utvecklats" medan andra delar fortsatt vara "underutvecklade"?
 
 
Delvis därför att den internationella löne- och inkomsthierarkin är nödvändig för att kontrollera klassen globalt. I det stora hela för att i de utvecklade områdena finns folk som lönsamt kan sättas i arbete och i andra områden kan de inte det. Vad marxister gång på gång har misslyckats att förstå är att arbetarna i "underutvecklade" områden har vägrat arbeta för kapitalet på dess villkor, det vill säga på lönsamma villkor. Deras "bakåtsträvande" var deras vägran att infogas i arbetarklassen. Underutveckling är ett mått på deras styrka, inte bara deras svaghet (som exempelvis oförmåga att kräva en hög lön). Den internationella motsvarigheten till att se arbetarna här hemma som offer är att se arbetarna på andra ställen, de på botten av den internationella lönehierarkin, som bara utsugna och förtryckta. Begreppen "utvecklade" och "underutvecklade" är verkligen missvisande. Inte bara för att de utpekar processer som något givet, så det ska vara, utan för att de även beskriver strategier. Idag så underutvecklas de en gång så hastigt framväxta utvecklade och industrialiserade områdena i Amerika och Nordeuropa genom att de till exempel blir avindustrialiserade medan områden i det som kallas tredje världen utvecklas (blir industrialiserade). Mönstret kan bara förstås som en följd av klasskampens förändrade tempo, förändringar i maktbalansen i det hela när sammanhållningen i den helheten hela tiden hotas av attacker på alla plan i dess hierarki. Ingen analys av den nuvarande krisen för arbetarklassens styrkepostition kan vara användbar om den inte greppar de lokala olikheterna inom en bredare kontext. Kapitalet agerar på ett globalt plan och arbetarklassens kamp dyker upp överallt. Därför måste antikapitalistiska strategier, precis som kapitalistiska strategier, formuleras och föras globalt. Multinationellt kapital organiserar sig igenom multinationella företag, mellanstatliga förhållanden och övernationella statsformer (som Internationella Valutafonden). Ingen av dessa passar oss, men vi måste organisera den internationella spridningen av vår kamp på ett globalt plan. Att tänka globalt och agera lokalt räcker inte, våra lokala aktioner måste komplettera varandra och det inträffar nödvändigtvis inte automatiskt.
 
 

Del III. Arbetsvägran
 
 
Efter 70-talet så verkar i Italien den uttryckliga teoretiska argumentationen för arbetsvägran ha övergetts. Detta hänger utan tvekan ihop med konstaterandet att massarbetaren, vars praktik av vägran inspirerade den analysen, har försvagats, splittrats upp geografiskt och att en ny klassammansättning har vuxit fram. En del talar även om arbetets konstitutiva makt [the constitutive power of labor] utan att explicit ha teoretiserat förhållandet mellan denna framväxande makt och kampen mot arbete. Du verkar i motsats till dessa, tycka att vägran att arbeta inte kan avfärdas varken inom den nuvarande kampens nivå eller på nivån av politisk/teoretisk begreppsbildning. Kan du utveckla detta?
 
 
Framträdandet av "arbetsvägran" som ett specifikt krav i Italien, var en viktig påminnelse om att arbetarklassen alltid har kämpat mot arbetet, från den primitiva ackumulationens tid ända fram till idag. Ibland har reduktionen av arbetet, befriandet av livet från arbete, varit det specifika kravet, som i det för 10 timmars eller 8 timmars arbetsdag som Marx skrev om i Kapitalet. Mellan 1880 och 1940 tog arbetarkampen i USA och halverade arbetsveckan och skapade helgerna. Under andra perioder, speciellt när den officiella arbetarrörelsen hade makten, har kravet undertryckts och hållits dolt, endast märkbart i form av arbetarnas passiva motstånd och sabotage i vardagslivet. Som en följd av uppkomsten av att ett sådant specifikt välartikulerat krav framträdde så förnyades den marxistisk teorin på ett viktigt sätt. Under 50-talet, som exempel, var även de autonoma marxisterna som synliggjorde och teoretiserade arbetarkampens autonomi och uppvärderade delar av klassens autonomi (som svarta, kvinnor) tillbakahållna av tanken att revolutionens syfte var att befria arbetet genom att tillägna sig det. De italienska massarbetarnas massiva arbetsvägran var en levande påminnelse om den grundläggande sanning att så länge som arbetet är medlet för dominans, kommer arbetare att kämpa mot arbetet (och därigenom mot att vara arbetare). Nu i efterhand så kan vi se att en stor del av de sociala konflikterna under det sena 60- och 70-talet kan tolkas i termer som kamp mot arbetet, även om protagonisterna inte själva formulerade sina krav i sådana ordalag. Mycket av studentrevolten gick ut på att vägra arbetet att skapa arbetskraft tillsammans med krav på att få tid och möjlighet att studera saker som svarade mot studenternas behov snarare än kapitalets behov. Mycket av kvinnorevolten kan ses som att vägra de traditionella rollerna i den sociala fabriken: som arbetskraftens avlare och återskapare följt av kraven på nya könsroller och andra sociala relationer. De svartas revolt på gatorna i de amerikanska städerna var inte bara ett desperat rop utan ett uppror mot den roll som tilldelats dem inom ackumulationen: i dess periferi som en del av reservarmén som fick arbetsmarknaden att fungera, flyttandes in och ut ur de lägst betalda lönejobben, leva under existensminimum, vara utstängda från politiskt deltagande och så vidare. Deras kamp var förkastandet av en viss sorts arbete, precis som studenterna och kvinnorna, men likväl ett förkastandet av arbetet.
 
 
Oturligt nog, med deras traditionella fokus på oalienerat arbete som mänsklighetens mening, så har många marxister varit alltför snabba att glömma denna fundamentala antagonism inom kapitalismen och ständigt fallit tillbaka till ideologin hos de sekelskiftesrevolutionärer som ville "ta över produktionsmedlen", "ta över fabriken" (eller i efterkrigstidens sociala fabrik "ta över staden") med målet att bli både förmän och arbetare. Det faktum att klassammansättningen förändras, av utspridningen av delar av fabriken, den delvisa fragmentering av organisationsformen som sammankopplades med massarbetarna till en mer flexibel, eller flytande, organisation av "samhälleliga arbetare" (operaio sociale) förändrar inte denna grundläggande antagonism, det förändrar bara kampens former. Jag var i Milano 1978 på en konferens i Arkitekturskolan på temat "Fabbrica Diffusa" där det var mycket diskussion om i vilken grad fabrikens utspridning var ett smart kapitalistiskt svar på massarbetarnas kamp eller till vilken grad det var en kapitalistisk anpassning till uppkomsten av en "samhälleliga arbetare" som hade lämnat fabriken frivilligt. Sedan dess har det pågått en betydande forskning inom denna fråga med bevis för båda fenomenen - som vi borde ha misstänkt. Men antingen om vi talar om framträdandet av lösliga företag som koordinerar arbetets påförande indirekt genom manipulerandet av tillgång och efterfrågan (av finanser, av marknader, av inmatning) eller om den dunkla högteknologiska sammankopplade värld som internt länkar forskarnätverk över hela världen, förändrar inte det faktumet att individer och små grupper av individer har en direkt kontroll av delar av produktionsmedel det faktum att de fortfarande tvingas arbeta för kapitalet. Det har alltid funnits vissa arbetare som har haft en direkt kontroll över sina produktionsmedel, till exempel självständiga långtradarchaufförer eller konstnärer, småjordbrukare och bönder. Det faktum att dessa produktionsmedel nu kan bestå av datorer och designprogram eller manufaktur-utrustning förändrar inte att de fortfarande är tvungna att arbeta för kapitalet. Påförandet av ett "immateriellt arbete" är precis lika mycket en form för dominans som det "materiella" arbetet. Att tvingas att arbeta med ditt huvud - vilket alltid varit en integrerad del av arbetet och länge varit en specialiserad uppgift för vissa medan andra begränsts till att arbeta med andra delar av sin kropp - förändrar exploateringens villkor men inte dess verklighet. Det förändrar bara villkoren hur tvånget fungerar och möjligheterna för vägran och underordning [insubordination]. Till den grad som nutida marxistiska teoretiker talar om "arbetets konstitutiva makt" utan att se motsättningarna i det arbetet och placera dem i en bredare uppsättning av sociala antagonismer, glider de tillbaka till den gamla traditionella socialistiska glorifieringen av arbetet. Det faktum att kapitalet försöker omforma hela livet till arbete betyder inte att de lyckas och att det enda vi därför behöver tala om är arbetet och dess "konstitutiva makt". Kampen mot arbetet sprider sig med dess påförande så det är möjligt att utforska både varianterna av arbetsvägran och av de verksamheter som byts ut mot arbete, och därigenom det förändrade förhållandet mellan arbete och icke-arbete. Som ett resultat av omfattande undersökningar och praktisk erfarenhet, vet vi en hel del om vad det betyder att arbetsvägra vid löpande bandet - hur arbetare strejkar, hur de saboterar det löpande bandet så de slipper arbeta och så vidare. Undersökningar har också avslöjat vad det innebär att vägra att arbeta i den sociala fabriken - hur kvinnor vägrar föda barn, hur studenter vägrar att studera, hur arbetslösa vägrar leta efter arbeten och så vidare. Sådana undersökningar ger en antydan om vad det betyder att vägra "immateriellt arbete". Det kan röra sig om allt från hur arbetare spelar dataspel istället för att behandla data, hur hackers saboterar omvandlandet av information till privat egendom, hur forskare driver sina egna intressen genom att använda företagens eller statens forskningspengar till andra mål, hur tv-programförfattare eller skådespelare stoppar in subversivt material i sit-com-manus, hur lärare förkunnar disciplinvägran snarare än lydnad, hur universitetsprofessorer och doktorander använder datanätverk till spridning av kamp istället för spridning av upprorsbekämpning och så vidare. Arbetsvägran försvinner inte, den ändrar bara form, samtidigt som det kapitalistiska påförandet av arbete ändrar form. Vad vi behöver studera och organisera är inte bara arbetets konstitutiva makt, utan den konstitutiva makt som vi utövar på alla områden av mänskliga förhavanden. Bara på dessa sätt kan vi nytänka arbetets återskapande på sätt som åter integrerar det som en meningsfull aktivitet bland många andra i den mänskliga erfarenheten.
 
 
Jag kan förstå argumenten för vikten av kampen mot arbetet på ett abstrakt plan, men vilken poäng är det att tala om kamp mot arbetet i en tid då kapitalet berövar folk arbetet? Jag talar om det faktum att Västeuropa, och även i USA till en viss grad, upplever den högsta arbetslösheten sedan återhämtningen efter andra världskriget. I Italien så står vi inför en 40% arbetslöshet i södern, i hela Tyskland är arbetslösheten 7,5%, den högsta sedan 1949, och i forna Östtyskland är den över 30%. Hur kan vi tala om att "arbetsvägran" under sådana förhållanden?
 
 
Bra fråga! Först, låt oss titta på situationen analytiskt. Vi vet att den höga graden av arbetslöshet är en integrerad del i kapitalets svar på den kris som arbetarklassen påfört den - i vilken kampen mot arbetet spelade en avgörande roll. Detta är inget nytt, det var en välkänd strategi under 1800-talet, faktiskt ända fram till 1930-talet då en enorm våg av arbetarkamp nådde sådan styrka att den eliminerades för en tid. Deras kamp tvingade fram en omfattande generaliserad tillämpning av keynesianism och arbetslösheten blev till en sekundär taktik, i alla fall i Nord. Detta varade ända fram till att den nuvarande krisen exploderade i det sena 1960-talet - en kris för keynsianismen, bland annat. Oturligt nog så har krisens utvecklingsmönster blivit sådant arbetarklassen inte haft kraften att hindra användandet av arbetslöshet som ett vapen. Men vilken sorts vapen är det? Det är inte en saknad av arbete. När arbetarna i Crotone säger "Allt vi vill är få är möjligheten till arbete, för oss själva och våra barn", så svarar de på det faktumet att deras inkomst har minskat när de gått från lön till arbetslöshets-stöd och deras risk för framtida inkomst-minskningar har plötsligt ökat. När arbetare förlorar sina lönejobb flyttas de från arbetets aktiva- till reservarmé. Men reservarmén arbetar fortfarande - den förutsätts att fortsätta med arbetet att reproducera arbetskraften och att få arbetsmarknaden att fungera genom att söka efter avlönade jobb. Detta är ett gammalt och alltför bekant fenomen i Kalabrien och vi vet att arbetsmarknaden ofta börjat fungera först efter migration när arbetare har tvingats att flytta till Nord i jakten på en lön.
Upproret i Crotone när arbetarna, enligt reportrarna i USA, tog över sin nedlägningshotade kemikaliefabrik, var ett uppror mot försämringen av arbetsförhållandena, och därigenom att arbetarnas liv friställdes. Arbetslöshet är ett vapen skapat för att få arbetarna att kämpa för arbete istället för mot det, exempelvis för avlönade jobb. En del av vårt arbete är att klargöra denna situations dynamik så att arbetarna kan kämpa för vad de verkligen vill ha, en säker inkomst och mindre arbete. På ett sätt kommer de att göra det ändå eftersom eftersom om de får lönearbeten så kommer de återvända till kampen mot arbetet, även om det kanske sker mindre intensivt eftersom de nu har en större rädsla för att förlora lönen igen. Jag menar att detta är ett gammalt spel; vi kan reglerna; de används som fällor mot oss, men de är inte omöjliga att bekämpa. När vi undersöker historien om kampen mot arbetet, så upptäcker vi en massa sätt som kampen har gått vidare på. Ludditerna slog sönder maskiner som de såg som ansvariga för deras löneförluster. Det fungerande inte så bra, men var inte så galet som vissa hävdar. Senare kopplade arbetare explicit ihop kampen mot arbetet med arbetslöshetsfrågan genom att kräva att det arbete och de löner som fanns skulle spridas över hela arbetsstyrkan. En minskning av arbetsdagen (eller veckan etc) kunde vara ett medel för att höja eller sprida lönerna så att de delades av alla. Såna argument ställs idag i Västeuropa, framförda av personer som Andre Gorz. Jag såg nyligen en artikelserie i Le Monde Diplomatique om denna infallsvinkel vilket visar på att det är ett argument som tas seriöst i vissa kapitalistiska kretsar. Gorz argument, vilket troligen kan härledas från de italienska teorierna hämtade från Grundrisse och från den nuvarande situationen som pekar mot att kapitalet har nått den punkt som förväntades i Fragment on Machines där den har ersatt arbetet med maskiner till den grad att den inte längre kan skapa tillräckligt med heltidsarbete för att sysselsätta alla. Teorin har den fördelen, oavsett dess begränsningar, att vägra falla tillbaka till traditionella vänsterkrav på full sysselsättning vilket bara efterapar kapitalismens grund. Argumentet för behovet att "dela på arbetet" spelade en viktig roll under såväl som 1800-talets kamper som 1930-talets och hjälpte till att mobilisera ett stöd för arbetets reducering. Dessa kampers begränsning kan hittas i deras fortsatta accepterande av arbetet i sig inom kapitalismen, exempelvis av arbetet som fyller mer funktionen som dominans än att vara till för att möta folks behov. Om sådana krav förs ihop med en mer genomgående kritik av alla former av arbete, avlönade eller oavlönade, av kapitalismen och dess underordning av önskningar och behov att strukturera livet kring arbete, tenderar sådana krav att underminera snarare än att stärka kapitalet. För det andra, sett utifrån arbetarklassens strategier, måste kampen mot arbetet hitta former som passar klassammansättningen, som jag sade tidigare. Crotone-arbetarnas revolt måste, delvis komma vidare och se att fabrikens nedläggning är ännu ett steg i en långvarig vägran från kapitalet att placera arbeten där folk bor. För syditalienarna har detta varit en av de mest tydliga och betyngande aspekterna av deras underordning av sina behov under arbetet/kapitalet - det sätt som generation efter generation har tvingats att lämna sina hem, sina närsamhällen och sina familjer för att hitta jobb i norr eller till och med i andra länder. Omplacerandet av arbeten till folk, istället för folk till arbetena är ett vettigt och förståligt krav. Det går som ett eko genom det amerikanska "rostbältet" i mellanväst precis som det hörs mellan Kalabriens kullar. Det är också helt uppenbart en kamp som inte kan vinnas lokalt. Som bäst kommer staten gå med på några arbetskapande jobb som inte möter någons behov, precis som förr, lapptäcken till offentliga arbetsprogram. Men idag så är inte frågan bara rent lokal. I denna period av global omstrukturering, har det blivit ett krav som stöds av arbetare inom många, många områden i många länder. Men ändå, "håll arbetena kvar hemma" eller "skapa nya arbeten här där vi behöver dem" är inte tillfredsställande krav om de isoleras från den sammanhängande kritiken av arbetenas innehåll, hur länge de varar, lönen, deras roll i den globala arbetsdelningen etc. Därför kan vi se åtminstone en sorts organisatoriskt arbete som behövs göras: utvecklandet och spridandet av en förståelse av att alla dessa frågor som står på spel i denna situation. Det står klart att vi vet en massa om alla dessa saker. Problemet är att få kunskapsspridningen och förståelsen som ett steg i att snabba på spridandet av kampen.
 
 
I Nordamerika har processen med fabrik/jobb/löne-omlokaliseringen och hotet om dess upptrappning som följd av det nordamerikanska frihandelsavtalet, NAFTA, påskyndat en sådan informationsspridning, diskussion och opposition. Arbetare som förlorar sina arbeten och hamnar i den ökande arbetslösheten har väldigt snabbt lärt sig att problemet inte kan lösas lokalt. Så de börjar ta kontakt med och samarbeta med andra arbetare och närsamhällen som arbetet flyttas till för att stödja deras kamp. I en allt större omfattning har arbetarklassens svar på kapitalets ansträngningar att trycka ner de arbetare som har det bättre till de fattigas nivå, blivit att stödja de fattigastes kamp som det bästa sättet att även stödja de som har det bättre - ett lyftande av hela klassen uppåt. En sådan inomnationell och internationell spridning av kampen är avgörande, menar jag, för våra kamper idag. Ett viktigt inslag i sådana kamper är kampen att undvika kapitalets försök att vända kampen mot arbete till en kamp för arbete.
 
 

Del 4: Autonomt värdeskapande
 
 
Arbetsvägran leder oss ovillkorligen in på frågan om de konstituerande praktikerna bortom kapitalet. Du använder kategorin själv-valorisation, som först introducerades av Negri för några år sedan, i ditt arbete. Vad är det du menar med själv-valorisering?
 
 
Toni Negri plockade upp en relativt obskyr term som hade använts av Marx (men av få av hans efterföljare) för att skildra kapitalets självreproduktion och gav den en ny mening: arbetarklassens själv-utveckling. Denna term är problematisk, arbetarklassens själv-valorisering är inte homolog med kapitalets, och kanske skulle han valt en annan term, men denna fungerar tillräckligt bra. Poängen var att sätta fokus på den faktiskt existerande autonomin i arbetarklassens självutveckling gentemot kapitalet. Alltför länge har marxister betraktat arbetarklassens utveckling som härledd ur kapitalets utveckling. Tidiga autonoma marxister, särskilt Mario Tronti, hade påmint oss om att för Marx var kapitalet (dött arbete) i huvudsak ett tvångsmedel för arbetarklassen (levande arbete) och inte omvänt. Den levande, uppfinningsrika kraften i arbetet är arbetarklassens uppfinningsförmåga och själv-verksamhet, inte kapitalets. Ändå, då massarbetarens kamper tog formen av arbetsvägran, växte det fram en tendens att förbise denna i huvudsak kreativa själv-verksamhet Samtidigt exploderade i Italien på det sena 60-talet och 70-talet denna kreativa själv-verksamhet över hela den sociala fabriken i ett myller av kulturella, sociala och politiska innovationer. Negris term, själv-valorisering, gav namn åt det positiva innehållet i denna explosion och fäste åter vår uppmärksamhet på hur arbetare inte bara kämpar mot kapitalet men också för en mångfald sätt att vara. Det erbjöd en utgångspunkt att omformulera inte bara klasskampens innehåll utan även några grundläggande problem som revolutionens natur och "övergången" till det postkapitalistiska samhället. Det Negri så noggrant pekade på i sina föreläsningar om Grundrisse, publicerade under titeln Marx beyond Marx, var att upprättandet av kommunism inte är något som kommer senare utan är något som gång på gång startats av utvecklingen av arbetarklassens själv-verksamhet. Marx hade så klart sagt detta förut och det hade även andra tidiga autonoma marxister (till exempel C L R James och hans kamrater på 50-talet) men Negris teoretiska arbete frambringade åter idén i en väl grundad teoretisk stil.
 
 
Hur har idén om själv-valorisering influerat utvecklingen av en politisk agenda?
 
 
En konsekvens av att detta vad jag skulle kalla det positiva innehållet i arbetarkamperna åter kom i fokus, var ett skifte i den politiska dagordningen för många av oss. Parallellt med våra försök att förstå hur arbetarklassens styrka hade skapat och upprätthållit kapitalismens kris under 70- och 80-talet började vi också utforska själv-valoriseringens historiska process som också varit en väsentlig del i kapitalismens kris och vilken kanske kunde erbjuda en utgångspunkt för utarbetandet av kommunismen i nuet. Där Negris arbete har fortsatt vara huvudsakligen teoretiskt och hans begränsade empiriska arbete förbehållen några få frontlinjeindustrier, har andra fortsatt att utforska själv-valoriseringen från en omprövning av de urbana kulturella revolutionerna under sent 60-tal samt 70-tal i nord till studier av de rurala/urbana kollektiva kamperna som bönder och inhemska folk i syd bedriver. Där Negris fokus i allt större utsträckning kommit att hamna på själv-valoriseringen inom arbetet, har andra undersökningar och studier av både arbete och aktiviteter som inte kan betraktas som arbete varit riktigt fruktbart och erbjudit en riklig förståelse av de skilda erfarenheterna av kreativa kamper som har hållit i sig genom krisen, ej fångade eller frånkopplade och oförstörda av kapitalets repression och kooptation.
 
 
Hur betraktar du förhållandet mellan arbetsvägran och själv-valorisering?
 
 
Jag sade tidigare att den enda rimliga utgångspunkten för utarbetandet av en arbetarklasspolitisk strategi är en förståelse av vår egen kraft. Vad konceptet själv-valorisering gör är att fästa vår uppmärksamhet inte bara på vår förmåga att begränsa och lägga band på kapitalets dominans över oss, utan även vår kreativitet och våra förmågor att utarbeta alternativ. Precis som konceptet "arbetsvägran" hjälper oss att förstå hur en bred mångfald av sociala kamper underminerade den kapitalistiska ackumulationen och försatt den i kris, hjälper oss också konceptet själv-valorisering att förstå hur vår förmåga att utarbeta och försvara nya sätt att vara, inte bara mot men också bortom kapitalet. Detta är den andra sidan av krisen. Kraften i att vägra är makten att skapa sig tid och rum relativt fria från det kapitalistiska påförandet av arbete. (Jag säger "relativt fria" för att en sådan tid och sådana rum alltid är begränsade och märkta av kapitalets makt.) Själv-valoriseringens kraft är makten att fylla dessa rum med alternativ verksamhet och nya former av gemenskaper ­ att utarbeta den kommunistiska framtiden i nuet. Detta perspektiv tillåter oss att känna igen och förstå, inom en marxistisk teoretisk och politisk ram, den kreativitet och uppfinningsförmåga verksam inom de så kallade "nya sociala rörelserna" som många marxister och många post-marxister, post-modernister, har sett som eller påstått vara ett område utanför den marxistiska teorins räckvidd. Men sådana nya sociala rörelser har alltid varit rörelser mot den kapitalistiska sociala fabrikens tvång ­ vare sig de har artikulerat sina idéer på det sättet eller inte ­ och är nya huvudsakligen i sin styrka och uppfinningsförmåga. För att ta några exempel, kvinno- och homorörelserna har inte endast vägrat underordnandet av livet under arbete utan har även initierat en bred mångfald av experiment i utvecklandet av nya typer av genus- och familjerelationer, nya typer av personliga och sociala relationer mellan män och kvinnor, mellan män och mellan kvinnor. Parallellt har miljörörelsen inte bara attackerat den kapitalistiska exploateringen av all natur utan har även utforskat en bred mångfald av alternativa former av relationer mellan människor och resten av jorden. Under deras framväxt har dessa rörelser överlappat och influerat varandra precis som de också sökt inspiration i en bred mångfald av kulturella praktiker, till exempel hos urbefolkningarna eller de från den för-kapitalistiska europeiska historien. Var vänlig och notera, jag säger inte att bara för att vi kan begripa dessa rörelsers karaktär i marxistiska termer att de inte ska vara föremål för analys och politisk kritik. Precis som mer välkända arbetarkamprörelser som fackligt arbete kan bli, måste bli och har blivit utsatt för den mest intensiva granskning och kritik, så bör också dessa rörelser bli det. Det är inte bara uppfinningsförmågan som är fruktbar, alla innovationer underminerar inte automatiskt kapitalet och hjälper till att frigöra oss för mer intressanta sätt att vara. Det finns en hel del som är destruktivt i dessa rörelsers politiska rum - inte minst någras förkastande av den marxistiska analysen av kapitalismen och dess blindhet inför beskaffenheten av den fiende som tornar upp framför dem. Det gäller också några former av den "identitetspolitik" som genom ett dogmatiskt enträget fasthållande vid skillnader skärmar sig från alla möjligheter till politisk dialog och politisk aktion. Poststrukturalistisk lingvistisk teori har erbjudit några en bekväm ursäkt att undvika svårigheterna med organisering. Det brukar dock vara naturligt för marxister att leta rätt på sådana begränsningar och frambringa en sådan kritik. Vad som intresserar mig mer, i detta skede av historien, är den andra sidan: vikten av att vara förmögen att urskilja det positiva innehållet i sådana kamper på ett sådant sätt att det möjliggör ett resonerande kring hur de sociala krafter de förkroppsligar kan bidra till ett byggande av kommunism.
 
 

Del 5: Organisering
 
 
Så till huvudfrågan, frågan om organisering. Genom att placera arbetarklassens autonomi i centrum för marxistisk teori, vilken också, som du påpekar, måste betraktas som autonomi gentemot partier och de olika delarna av arbetarklassens autonomi gentemot varandra, antyder du ett närmande av frågan om organisering i termer av en spridning av kamper. Vad menar du med detta? I vilken utsträckning tror du att denna spridning kan eller måste vara en organiserad spridning?
 
 
Jag tycker att konceptet med en spridning av kamper erbjuder en nyckel till den oundvikliga och fundamentala frågan om organisering. Vi vet alla att de gamla leninistiska och socialdemokratiska formlerna för organisering (partiet) är värre än oanvändbara, de låser arbetarklassens själv-verksamhet i fogliga former. Till och med de mest flexibla försvarare av sådana tillvägagångssätt, till exempel Rosa Luxemburg som på något sätt ville rätta partiet efter klassens själv-verksamhet, förblev fången i sådana formler.
Som Sergio Bologna argumenterade för flera år sedan i vad som borde vara en berömd artikel (om "klassammansättning och teorin om partiet"). Den lämpliga formen för arbetarklassens organisering måste förändras i och med förändringarna i klassammansättningen. Ingen formel är någonsin användbar över hela klassammansättningen vid en given tidpunkt, eller genom tiden i och med att sammansättningen förändras. Med andra ord måste vi sluta tänka på organiseringen av kamper i termer av byggande av speciella organisationer, till exempel institutioner som alltid blir byråkratiserade och kommer att motsätta sig välbehövliga förändringar. I stället måste vi börja tänka på frågan om arbetarklass-organisering i dess mest grundläggande bemärkelse: utarbetande av samarbeten mellan människor som kämpar. Vi vet att arbetarklassen är, och alltid har varit, mångfaldig. Klassammansättningen är komplex. Kapitalet styr genom en strategi av att söndra och härska så det finns alltid en lönehierarki och ett nät av maktrelationer mellan olika sektorer inom arbetarklassen. Några arbetare har mer resurser än andra; några har mer rum, eller mer tid, för kamp; några dominerar andra, och så vidare. "Söndring" betyder den kapitalistiska förvaltningen av antagonismer mellan sektorer inom arbetarklassen som ett metod att minimera den antagonismens explosion mellan klasserna.
 
 
Dessutom tar sig klassens mångfald sig uttryck i en mångfald i själv-valoriseringen. Med Gilles Deleuze och Felix Guattaris termer skjuter själv-valoriseringens "flyktlinjer" iväg i många riktningar. När vi väl förkastat föreställningen om att dessa "flyktlinjer" kan eller måste bli harmoniserade i ett unisont socialistiskt projekt och när vi väl förkastat föreställningen om att olika delar inom arbetarklassen borde underordna sina kamper för att uppfylla sina egna behov och begär under andras kamper (som kvinnor till exempel ofta blivit tillsagda att göra), då både inser och accepterar vi att klasskampen oundvikligen består av ett myller av separata kamper som rör sig i många riktningar med bara en gemensam nämnare: avvisandet av den kapitalistiska dominansen. Detta känner kapitalet till, dess politiska strategi är att hantera denna mångfald på ett sådant sätt att det okuvliga tumultet inte går överstyr och så att den spänns för och driver på kapitalets utveckling. Våran politiska strategi måste vara den omvända: inomklass-antagonism inom klassen måste driva på mellanklass-antagonism på ett sådant sätt att den blir ohanterlig och att de mångfaldiga själv-valoriserande projekten kan undgå kapitalets repression och inlemningar genom att vara kompletterande eller åtminstone stötta varandra. Mellan oss och kapitalet en maximering av antagonism, mellan oss själva ett utarbetande av en politik av skillnader som minimerar eller eliminerar antagonism. Svårigheten består i att det inte finns någon genväg, ingen magisk formel, inget enkelt "förena er och kämpa tillsammans", inte genom en specifik organisationsform, inte genom en ideologi, inte ens genom marxism (för marxismen erbjuder en antagonistisk förståelse av kapitalistisk dominans men ingen formel för postkapitalistiska sätt att vara). Vad vi vill är att våra olika kamper, mot kapitalet, och för alternativa former av själv-valorisering, kompletterar och stöttar varandra ömsesidigt. Anta att den typ av marxistiska analys jag har presenterat ovan är adekvat, att kampen mot kapitalets reducering av livet till arbete utgör en gemensam punkt för alla sektorer av klassen och erbjuder därmed en grund för ömsesidig förståelse. Givetvis eftersom klassen är mångfaldig och hierarkisk, och påförandet av arbete uppfattas olika av olika grupper arbetare innebär inte detta att det skulle vara enkelt att organisera kring arbetsvägran. Detta framgår ganska tydligt av arbetarrörelsens historia. Men av denna historia framgår också att trots alla skillnader har arbetarna varit förmögna att länka ihop sina kamper och uppnå kollektiva vinster. Att studera hur detta har gjorts tidigare är en användbar övning i att stimulera idéer om hur det kan göras nu, så länge man inte letar efter en formel utan efter en uppfattning om hur specifika lösningar träder fram ur specifika klassammansättningar. Att känna igen variationerna i de sätt arbete påtvingas och de följdaktliga variationerna i formerna för motstånd, genom hela samhället, är också användbart för att vara förmögna att se paralleller mellan olika typer av kamper i nuet.
 
 
När vi utöver en kamp mot kapitalet även anammar en kamp för en mångfald själv-valoriserande projekt står vi inför en ännu svårare problematik: hur utvecklar man en politik av skillnader utan antagonism. Uppenbarligen, givet att antagonismer redan existerar, måste utarbetandet av en sådan politik passera genom antagonismer för att göra sig av med dem; de kommer inte bara upphöra hux flux för att vi skulle vilja det. Detta är oundvikligt till och med när vi utvecklar förhållningssätt till mångfald som är minimalt baserade på 'lev och låt leva' utan hellre på ett ömsesidigt berikande över skillnader. Exempelvis har kvinnor medan de kämpat för att utarbeta nya mer tillfredsställande genusrelationer har behövt passera genom många typer av antagonistiska relationer med män (och med varandra). Konstruktionen av sådana nya relationer har inte bara innefattat upphävandet av äldre relationer, ett upphävande som ofta av män uppfattats (med viss rätt) som på deras bekostnad, men de kreativa beståndsdelarna i denna processen har varit experimentell och ofta producerat nya oväntade antagonismer. Där kvinnor utvecklat lesbiska förhållanden mellan sig, exkluderande män, har det uppenbarligen varit en lång och svår process att utveckla komplementära och icke-antagonistiska former av kamper mellan dessa kvinnor och heterosexuella män. Det har uppenbarligen varit något enklare, dock inte lätt, att arbeta sig fram till komplementära kamper mellan lesbiska kvinnor och homosexuella män. Dessa relationers komplexa dynamik utvecklar sig framför våra ögon i kamperna kring AIDS, mot diskriminering och för friheten att utveckla nya former av sexuella-, genus- och familjerelationer. Vad jag tror sådana erfarenheter lär oss är att de former av organisering som fungerar bäst är de som främjar spridningen av kamper mellan grupper, eller med andra ord, de som intensifierar den kompletterande aspekten av alla initiativ, och de formerna måste förändras och anpassas till förändringarna i kampens mönster.
 
 
Du tycks här röra dig bortom den gamla uppdelningen mellan "organisering" och "spontanism".
 
 
Den gamla dikotomin mellan organisering och spontanism är falsk. Även då några kollektiva händelser uppstår "spontant", alltså inte i förväg planerat av någon, har de människor som deltar i händelserna kommit att organisera sig för att fullborda dem. Kapitalet vars själva kärna består i befäl, auktoritet och dominans kan bara föreställa sig organisering uppifrån och ner, bestående av någon form av ledarskap och ser bara kaos i andra ordningar. Vi däremot behöver vara kapabla att föreställa oss och sätta värde på en bred mångfald av former av organisering samtidigt som vi alltid bedömer deras lämplighet kritiskt. Mycket av den bästa "nedifrån och upp" historiken de senaste trettio åren har rymt upptäckten och synliggörandet av sådan organisering i folkrörelser.
 
 
Spridningen av kamper som form av organisering. Men organiserad av vem?
 
 
Det generella svaret på din generella fråga "organiserad av vem?" är "organiserade av dem själva", intern organisering bland alla självutnämnda grupper i kamp. Ändå, i och med den innefattade mångfalden, måste samtidigt all "intern" organisering, hur den än är förvaltad, också involvera den kollektiva organiseringen av relationerna till andra grupper, andra sektorer av klassen, organiseringen av cirkulationen av kamp. Frågan "hur kan vi stärka vår makt, att vägra arbete eller att själv-valorisera på vårt eget sätt?" förändras till "hur kan vi vara sammanlänkade med andra så att våra ansträngningar blir ömsesidigt stärkande?" Alla former av interna rigida formler har överlevt i tillräckligt små grupper, men mycket av vänsterns historia har varit den att sådana grupper, mycket på grund av deras rigiditet, avskärmat sig och förblivit isolerade från andra. Som en direkt följd har de sedan stagnerat och förblivit irrelevanta inför större sociala rörelser där mer flexibla och anpassade former av organisering har främjat cirkulationen av kamper mellan skilda grupper. Allt detta är sant på alla nivåer. Överallt där organisering misslyckas att upprätta en spridning av kamp, misslyckas den, vare sig det rör sig om någon liten grupp i en enstaka stad eller i en region eller nation. Styrkan i relativt små grupper som palestinierna, de svarta frihetsrörelserna i södra Afrika, revolutionärerna i Nicaragua eller El Salvador har alltid varit till stor del beroende på deras förmåga att bygga nätverk av allianser för att cirkulera deras kamper bortom deras specifika platser till andra grupper i andra delar av världen. Vilket är precis varför kapitalets strategi vid alla tillfällen har varit att skärma av dem, med handels och finansiella bojkotter eller restriktioner för resande, att isolera dem ­ så att de kan förintas. Det går inte att överbetona vikten av denna erfarenhet och för inte misslyckas att lära oss av den på rätt sätt: det är bara genom en allt större cirkulation av kamp som vi nånsin kan hoppas på att uppnå den nödvändiga kraften att förinta den kapitalistiska dominansens mångahanda tentakler och ersätta dem med nya, mer tilltalande sociala relationer. Idag när klasskonfrontationen är global, måste vår spridning av våra egna kamper vara organiserad över hela världen, genom alla tänkbara länkar. Ifall vi förstår vad som fordras behöver vi bara hitta medlen. Det är en process som redan är på väg; som alltid redan är på väg. De problem vi står inför politiskt är: för det första, en värdering av vad som fungerar och vad som inte gör det; vilka former av organisering främjar spridningen av kamp och vilka hindrar den och för det andra, bygga på de som fungerar och överge eller förändra de som inte gör det.
 
 
Översättning: Mathias Wåg, Erik Åsell och Mattias Forshage
 
 
Flera artiklar av Harry Cleaver finns på:
www.eco.utexas.edu:80/homepages/faculty/cleaver/index2.html
 
 
Hans bok "Reading capital politically" kommer under 2002 att ges ut på svenska av Stockholms Autonoma Marxister.
 
 
 
SENASTE NYTT
 
Strasbourg: No border protesterar mot demoförbud (26 jul)
 
Pressmeddelande från Demokratinätet om Göteborgsdomarna (26 jul)
 
Motståndsrörelsen slog till i Malmö (26 jul)
 
Justice GBG2002
-100% Grumphtsj! rättvisa
(25 jul)
 
Strasbourg: Konfrontationer vid No border-demonstration (24 jul)
 
Stockholm: Manifestation till stöd för intifadan (23 jul)
 
22-åring dömd till 5 års fängelse efter GBG-kravaller (23 jul)
 
Kungamakten sörjer för sina knektar (23 jul)
 
Gränslägret i Strasbourg inlett (22 jul)
 
Kräv ersättning för ekonomiska skador från GBG2001 (22 jul)
 
Malmö: Ockupation för allas rätt till bostad! (22 jul)
 
Dags för ny Shamefestival (20 jul)
 
Stöd kampanj mot individuell lönesättning! (19 jul)
 
Två svenskar gripna av israelisk militär i Ramallah (18 jul)
 
PR-bolag släpper rapport om vänsterrörelser (17 jul)
 
Pressmeddelande: Aktion mot polisstation i Malmö (15 jul)
 
Håkan Jaldung får sparken (12 jul)
 
HD prövar mål kring sambandscentral (10 jul)
 
Argentina: 50 000 i protest mot statsrepressionen (7 jul)
 
Feministisk parkfest i Norrköping (7 jul)
 
FLER NYHETER >>>